POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Niezbędne informacje dla obecnych i nowych Klientów.

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Z uwagi na powyższe pragnę poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Olszański Destroy & Recycling Niszczenie Dokumentów z siedzibą we Wrocławiu świadczę szeroko pojęte usługi polegające na niszczeniu dokumentów i nośników informacji. Podpisując ze mną umowę, kontaktując się ze mną drogą mail-ową czy też telefoniczną przekazujecie mi Państwo swoje dane osobowe, których staję się administratorem lub podmiotem przetwarzającym – zgodnie z RODO. W związku z niniejszym jestem zobowiązany przetwarzać i przechowywać je zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kto jest Administratorem/podmiotem przetwarzającym Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jaki i kwestię ich zabezpieczenia, jest Waldemar Olszański prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Waldemar Olszański Destroy & Recycling Niszczenie Dokumentów” ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, NIP 8981925261, REGON 021127661

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W tym wypadku jest nim Waldemar Olszański prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Waldemar Olszański Destroy & Recycling Niszczenie Dokumentów” ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, NIP 8981925261, REGON 021127661

Skontaktuj się ze mną.

Jeśli którekolwiek z zamieszczonych tutaj informacji są dla Państwa niejasne, proszę o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
adres email: iod@destroy.pl

W jaki sposób pozyskuję Państwa dane osobowe?

W przeważającej mierze to Państwo samodzielnie dostarczacie mi swoje dane osobowe, czyniąc to w następujący sposób:

 • dzwoniąc lub wysyłając do mnie mail
 • spisując ze mną umowę na świadczenie przez moją firmę usług niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o zawartą z Państwem umową na wykonanie usługi niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe, przetwarzam Państwa dane osobowe w celu:

 • prawidłowej realizacji łączącej nas umowy, tj. niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe
 • kontaktowania się Panią/Panem, w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe;
 • prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Dla prawidłowej realizacji powyższych celów jestem zobowiązany przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak:

 • dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail) Państwa pracowników lub współpracowników – w celu prawidłowej realizacji umowy

Nadto wykonując usługi niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzam :

 • dane osobowe znajdujące się na przekazanych mi do zniszczenia dokumentach oraz nośnikach danych

Na jakiej podstawie przetwarzam Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (obejmuje wskazany już powyżej cel wykonania umowy);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (obejmuje mój prawnie uzasadniony interes, np. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie Zgodnie z literą prawa, przetwarzanie w oparciu o wskazany przepis nie wymaga Pani/Pana pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Pani/Pana wniosek).
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obejmuje prowadzenie rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych).

Komu przekazuję Pani/Pana dane osobowe?

Poza osobami do tego upoważnionymi (czyli moimi pracownikami), nikt nie może podejrzeć treści łączących nas umów. Nośniki danych oraz dokumenty zawierające dane osobowe przekazuję tylko osobom upoważnionym. Jednakże ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, jestem zobowiązany powierzać niektóre Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podkreślam, że za każdym razem dbam o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisuję z nimi stosowne umowy powierzenia.

Ponadto informuję, że nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec swoich danych osobowych przetwarzanych w mojej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO ma Pani/Pan szereg praw dotyczących swoich danych, w tym:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przeze mnie oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do mnie o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną mi być potrzebne do celów, o których Panią/Pana informowałam; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mam prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na mnie obowiązku prawnego;
 4. Pani/Pana zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do mnie jako Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będę przetwarzała danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co jednocześnie uniemożliwi przedstawienie Pani/Panu oferty fotografii ślubnej;
 5. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub uzna Pani/Pan, że nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywać na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywać;

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo będę przechowywał Pani/Pana dane osobowe?

Okres przez jaki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane to:

 • dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
  • przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń,
  • w razie nie zawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Pani/Pana strony;
 • dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
 • podstawowe dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktu w ramach zawartych umów powierzenia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję przez okres trwania umowy głównej o świadczenie usług
 • dane osobowe przekazane w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług na nośnikach danych oraz w dokumentach będą natychmiast niszczone
 • dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.