Polityka prywatności

Deklaracja ochrony danych osobowych

I.  Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych państw członkowskich, a także innych przepisów w tym zakresie:

Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
Polska
e-mail: info.data@pl.rhenus.com

II. Imię, nazwisko i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Wyznaczony pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:

Agnieszka Potwardowska
Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
iodo.data@pl.rhenus.com

W celu zapewnienia należytej ochrony Państwa sfery prywatnej oraz pełnej poufności przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych pragniemy przekazać Państwu poniżej kilka użytecznych wskazówek i informacji:

III. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie koniecznym do przygotowania funkcjonalnej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody użytkownika nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez stosowne przepisy prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę zainteresowanej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych, wówczas jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. a unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji postanowień umowy, której stroną jest zainteresowana osoba, wówczas jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. Dotyczy to również procedur przetwarzania danych, które są konieczne do podjęcia działań przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego (ustawowego), któremu podlega nasza firma, wówczas jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy zainteresowanej osoby lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, wówczas jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do obrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, prawa podstawowe oraz wolności podstawowe zainteresowanej osoby nie przeważają nad interesami wymienionymi jako pierwsze, wówczas jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych służy art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe zainteresowanej osoby są usuwane lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, gdy tylko zniknie cel ich przechowywania. Dane mogą być ponadto przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Zablokowanie lub usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie przewidziany w wymienionych aktach prawnych termin przechowywania, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych na potrzeby zawarcia jakiejś umowy lub jej wykonania.

IV. Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików rejestrowych

1. Zbieranie anonimowych danych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe, nie przekazując nam informacji o tym, kim Państwo są. Wtedy poznajemy jedynie dane techniczne, takie jak np. nazwa Państwa dostawcy internetu, adres strony, z której Państwo do nas przyszli oraz strony, które odwiedzili Państwo u nas. Informacje te w połączeniu z datą i czasem wykorzystywane są do wewnętrznych celów statystycznych związanych z reklamą oraz analizą naszych stron internetowych w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Państwo jako użytkownik pozostają przy tym całkowicie anonimowi. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są tworzone.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne do tego, by umożliwić dostarczenie witryny internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany w systemie przez czas trwania sesji. W tym zakresie występuje u nas uzasadniony interes przetwarzania danych w rozumieniu art. 6 lit. f rozporządzenia RODO.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane (zarejestrowane). W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia witryny internetowej dzieje się tak w momencie, gdy dana sesja zostanie zakończona.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępnienia witryny internetowej i ich zapisywanie w plikach rejestrowych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Skutkuje to brakiem możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika.

V. Stosowanie plików cookie

a.) Opis i zakres przetwarzania danych

Stosujemy pliki cookie w celu poprawy jakości struktury i treści naszej witryny internetowej, a także w celu umożliwienia przyjaznej użytkownikom i możliwie bezproblemowej nawigacji. Ograniczając się do czasu Państwa odwiedzin, tworzymy tak zwane pliki cookie sesji. Służą one do przechowywania informacji o tym, jakie treści były przeglądane na Państwa komputerze, a ponadto przyczyniają się do zwiększenia Państwa bezpieczeństwa podczas surfowania w Internecie. W przypadku opuszczenia naszej witryny internetowej lub niewchodzenia na nią przez jakiś czas owe nietrwałe pliki cookie są usuwane.

Pliki cookie nie mogą wyrządzić żadnych szkód na Państwa komputerze. Nie stanowią one źródła zagrożenia wirusami komputerowymi lub wykradnięciem danych z Państwa komputera. Zakres stosowania plików cookie mogą Państwo określić samodzielnie. W celu dopuszczenia, odrzucenia, uzyskania wglądu oraz usunięcia plików cookie należy skorzystać z funkcji pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

My stosujemy pliki cookie po to, by uczynić naszą witrynę internetową możliwie przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej witryny internetowej wymagają możliwości identyfikacji wywołującej przeglądarki internetowej również po przejściu do innej strony. W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane.

Ustawienia językowe

Ponadto stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas surfowania w sieci. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie następujących danych:

Wpisywane frazy do wyszukiwarki

b.) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

c.) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania koniecznych technicznie plików cookie jest uproszczenie korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników. Bez stosowania plików cookie niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być realizowane. Wymagają one bowiem ponownej identyfikacji przeglądarki internetowej po zmianie strony. Pliki cookie wykorzystujemy do następujących zastosowań:

Przejmowanie ustawień językowych

Dane użytkowników zbierane w koniecznych technicznie plikach cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie stosowane są w celu poprawy jakości naszej witryny internetowej oraz jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest nasza witryna internetowa, co pozwala nam stale optymalizować naszą ofertę. Stosowane są następujące analityczne pliki cookie:

Zapisywanie wyszukiwanych fraz

W tym zakresie występuje u nas uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

d.) Okres przechowywania danych, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie zapisywane są na komputerze użytkownika i z niego przekazywane do naszego systemu. Dzięki temu jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już na komputerze użytkownika pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to następować również w sposób zautomatyzowany. W przypadku wyłączenia plików cookie dla naszej witryny internetowej nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich oferowanych tam funkcji.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie rejestracji danych użytkownika na witrynie internetowej:

Na naszej witrynie internetowej istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera. Dane podawane przez użytkownika podczas subskrypcji newslettera przekazywane są do nas. Przetwarzaniu podlegają przy tym następujące dane:

Adres e-mail
Imię i nazwisko (opcjonalnie)

Ponadto podczas subskrypcji zbierane są następujące dane:

Adres IP wywołującego komputera
Data i czas rejestracji

W procesie rejestracji (subskrypcji) od użytkownika odbierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych i następuje odesłanie do niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie sprzedaży produktów lub usług:

Gdy użytkownik nabywa na naszej witrynie internetowej produkty lub usługi, pozostawiając przy tym swój adres e-mail, może on zostać przez nas użyty do wysyłki newslettera. W takim przypadku poprzez newsletter przesyłana jest wyłącznie reklama bezpośrednia podobnych produktów lub usług własnych.

W związku z przetwarzaniem danych na potrzeby wysyłki newslettera nie następuje przekazanie tych danych osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera.

2. Opis i zakres przetwarzania danych

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie rejestracji danych użytkownika na witrynie internetowej:

Podstawę prawną dla przetwarzania danych po subskrypcji newslettera przez użytkownika i udzieleniu przez niego stosownej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie sprzedaży produktów lub usług:

3. Cel przetwarzania danych

Adres e-mail użytkownika jest przechowywany w celu doręczania newslettera.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie rejestracji danych użytkownika na witrynie internetowej:

Inne dane osobowe zbierane w ramach procesu subskrypcji newslettera służą do tego, by zapobiegać nadużywaniu usług lub użytego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane (zarejestrowane). Oznacza to, że adres e-mail użytkownika przechowywany jest dopóty, dopóki aktywna jest subskrypcja newslettera.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie rejestracji danych użytkownika na witrynie internetowej:

Inne dane osobowe zbierane w ramach procesu subskrypcji newslettera są z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili odwołana przez zainteresowanego użytkownika. Do tego celu służy odpowiedni link zamieszczony w każdym newsletterze.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie rejestracji danych użytkownika na witrynie internetowej:

Pozwala to również na odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych w czasie procesu subskrypcji newslettera.

VII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej witrynie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się z podaniem danych osobowych. Podczas rejestracji dane użytkownika wprowadzane są do stosownego formularza, a następnie przesyłane do nas i tu zapisywane. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobom trzecim. W procesie rejestracji zbierane są następujące dane (logowanie do internetowego sklepu z usługami niszczenia dokumentów):

Nazwa użytkownika, hasło, imię, nazwisko, firma, adres, miejsce zamieszkania, kraj, kod pocztowy, telefon, adres e-mail

W momencie rejestracji zapisywane są ponadto następujące dane:

Adres IP użytkownika, data i czas rejestracji, wykonane zapytania

W trakcie procesu rejestracji od użytkownika odbierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych po udzieleniu przez użytkownika stosownej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik, albo podjęciu działań przedumownych, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest konieczna w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu podjęcia działań przedumownych.

Bez rejestracji nie można korzystać ze sklepu internetowego.

4. Okres przechowywania danych

W przypadku procesu rejestracji celem wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych dane usuwane są w momencie, gdy nie są już wymagane do wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może zaistnieć wymóg zapisania danych osobowych strony umowy, aby spełnić zobowiązania umowne lub prawne.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość rezygnacji z rejestracji. Ponadto może w każdej chwili zlecić zmianę swoich danych.

Zmiany oraz usunięcia zapisanych danych można dokonać na stronie ustawień użytkownika (pozycja menu: Edytuj konto użytkownika).

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych, wówczas przedwczesne usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie uniemożliwiają tego zobowiązania umowne lub prawne.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na jednej ze stron naszej witryny internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, wówczas podane w formularzu dane są przekazywane do nas i tu zapisywane. Są to następujące dane:

Dane wprowadzane do formularza: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, adres, kod pocztowy /miasto, telefon, mail, komentarze.

W procesie wysyłania formularza kontaktowego od użytkownika odbierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych i następuje odesłanie do niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

Alternatywnie możliwy jest także kontakt poprzez udostępniony adres e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika, przesłane w wiadomości e-mail.

Nie następuje jednak przy tym przekazanie danych osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych po udzieleniu przez użytkownika stosownej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przekazywanych drogą e-mailową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy służy zawarciu umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy nam wyłącznie do przygotowania i wysłania odpowiedzi na nawiązany kontakt. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową mamy do czynienia z wymaganym uzasadnionym interesem przetwarzania danych.

Inne przetwarzane w trakcie procesu wysyłania formularza kontaktowego dane osobowe służą do tego, by uniknąć nadużywania formularza kontaktowego i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane (zarejestrowane). W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz tych przesłanych drogą e-mailową dzieje się tak wtedy, gdy konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja z użytkownikiem jest zakończona wtedy, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa jest ostatecznie wyjaśniona.

Dane osobowe zbierane dodatkowo w trakcie procesu wysyłania formularza kontaktowego usuwane są najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nawiązuje z nami kontakt drogą e-mailową, wówczas może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Wszelkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach nawiązywania kontaktu, są w tym przypadku usuwane.

X. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje funkcje internetowej usługi analitycznej Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego z naszej witryny internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

a.) Anonimizacja adresów IP

Na tej witrynie internetowej włączyliśmy anonimizację adresów IP. Dzięki temu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP jest przez Google skracany przed przesłaniem na serwer w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google używa tych informacji w celu sporządzania raportów na temat aktywności użytkowników oraz w celu świadczenia na rzecz operatora tej witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny oraz z Internetu. Przesyłany z Państwa przeglądarki internetowej adres IP w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w dyspozycji Google.

b.) Wtyczka do przeglądarki internetowej

Poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku skorzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może uniemożliwić przesyłanie do Google wygenerowanych przez plik cookie danych dotyczących sposobu korzystania z tej witryny internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce internetowej dostępną pod następującym adresem wtyczkę:

c.) Sprzeciw wobec zbierania danych

Użytkownik może uniemożliwić zbieranie jego danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Tworzony jest wówczas specjalny plik cookie „opt-out”, uniemożliwiający zbieranie danych użytkownika podczas przyszłych wizyt na tej witrynie internetowej:

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google:

ed.) Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji “Cechy demograficzne” usługi Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających dane dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających nasze strony. Dane te pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach oraz z baz danych odwiedzających, dostarczonych przez zewnętrznych dostawców. Dane te nie mogą być przyporządkowane do żadnej określonej osoby. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach swojego konta Google lub generalnie zabronić zbierania jego danych przez Google Analytics, postępując zgodnie z opisem w punkcie “Sprzeciw wobec zbierania danych”.

XI. Wtyczki Facebooka

Na naszych stronach internetowych umieszczone są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, których dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można poznać po logo tej firmy lub też po „przycisku polubienia” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę, wówczas poprzez wtyczkę ustanawiane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację o tym, że użytkownik (jego adres IP) odwiedził naszą stronę. Gdy użytkownik kliknie „przycisk polubienia” w czasie, gdy jest zalogowany na swoim koncie Facebook, może na swoim profilu facebookowym wstawiać linki do treści z naszych stron. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do konta konkretnego użytkownika. Niniejszym informujemy, że jako dostawca tych stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez firmę Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Facebook, dostępnej pod adresem

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeżeli użytkownik nie chce, by Facebook przyporządkowywał jego wizyty na naszej stronie do jego konta użytkownika Facebooka, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika Facebooka.

XI. LinkedIn

Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje serwisu społecznościowego LinkedIn. Jego dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Każde wyświetlenie na komputerze użytkownika którejś z naszych stron, zawierającej funkcje LinkedIn, powoduje nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. Firma LinkedIn jest wówczas informowana o tym, że użytkownik (jego adres IP) odwiedził nasze strony internetowe. Jeśli użytkownik klika przycisk „Recommend” od LinkedIn w czasie, gdy jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, wówczas LinkedIn może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do osoby użytkownika oraz jej konta w serwisie LinkedIn. Niniejszym informujemy, że jako dostawca tych stron nie uzyskujemy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez firmę LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy LinkedIn, dostępnej pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. YouTube

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki zarządzanego przez Google serwisu wideo YouTube. Dostawcą tego serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza którąś z naszych stron wyposażoną we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerem YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację o tym, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia firmie YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w sieci bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się uprzednio ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy YouTube, dostępnej pod adresem:  https://policies.google.com/privacy

XII. Prawa użytkowników

Prawo do informacji

Od podmiotu odpowiedzialnego mogą Państwo żądać odpowiedzi na pytanie, czy Państwa dane osobowe są przez ten podmiot (czyli nas) przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo żądać od podmiotu odpowiedzialnego następujących informacji:

(1)cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

(2)kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3)odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub jeszcze zostaną udostępnione;

(4)planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeśli podanie konkretnych informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania danych osobowych;

(5)fakt przysługiwania prawa do poprawiania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia zakresu przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

(6)fakt przysługiwania prawa do złożenia zażalenia w organie nadzorczym;

(7)wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od zainteresowanej osoby;

(8)fakt istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ROD, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – pozyskiwania użytecznych informacji poprzez wbudowany system logiczny, a także znaczenia i oczekiwanych efektów takiego przetwarzania dla zainteresowanej osoby.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przesyłane do jakiegoś innego kraju lub do jakiejś organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo żądać uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 rozporządzenia RODO w związku z przekazywaniem danych.

Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo do poprawiania i/lub uzupełniania swoich danych przechowywanych przez podmiot odpowiedzialny, o ile przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. Podmiot odpowiedzialny ma obowiązek niezwłocznego poprawienia danych.

Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania

Pod poniższymi warunkami mogą Państwo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych:

(1)jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych za okres, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu weryfikację prawidłowości tych danych osobowych;

(2)jeśli przetwarzanie danych jest bezprawne, a Państwo nie zgadzają się na usunięcie swoich danych osobowych, lecz żądają ograniczenia wykorzystania owych danych;

(3)jeśli podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania albo obrony roszczeń prawnych, lub też

(4)jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO i jeszcze nie jest ustalone, czy uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, wówczas dane te – za wyjątkiem ich przechowywania – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z powodu ważnego interesu społecznego Unii Europejskiej lub któregoś z jej państw członkowskich.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone według ww. warunków, zostaną Państwo powiadomieni przez podmiot odpowiedzialny, zanim ograniczenie zostanie usunięte.

Prawo do usunięcia danych

Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo żądać od podmiotu odpowiedzialnego, aby niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe, a podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia tych danych, o ile wystąpi jeden z powyższych powodów:

(1)Państwa dane osobowe nie są już wymagane do celów, do których zostały zebrane lub były przetwarzane w inny sposób.

(2)Odwołują Państwo swoją zgodę, będącą podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania tychże danych.

(3)Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i nie istnieją żadne priorytetowe, uzasadnione powody dla dalszego przetwarzania tychże danych lub teą składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na podstawie art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO.

(4)Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)Usunięcie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia jakiegoś obowiązku prawnego według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.

(6)Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami oferowanymi przes spółkę informacyjną zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia RODO.

Informacja do osób trzecich

Jeżeli podmiot odpowiedzialny upublicznił Państwa dane osobowe i jeśli jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia RODO zobowiązany do ich usunięcia, wówczas przy uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów jej implementacji powinien on podjąć stosowne kroki, również natury technicznej, aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzane tych danych o tym, że Państwo jako osoba zainteresowana zażądali od niego usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych, a także kopii lub replikacji tychże danych.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne

(1)do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;

(2)do spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania danych według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, lub też do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej i które powierzono podmiotowi odpowiedzialnemu;

(3)z powodów związanych z interesem publicznym w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia RODO;

(4)do leżących w interesie publicznym celów związanych z archiwizacją, badaniami naukowymi lub historycznymi lub też do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia RODO, o ile prawo wymienione w ustępie a) przypuszczalnie uniemożliwi realizację celów tego przetwarzania lub poważnie je ograniczy, albo

(5)do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do powiadomienia

Jeżeli skutecznie skorzystali Państwo z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wówczas podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym udostępnione zostały Państwa dane, o ich poprawieniu, usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnie dużymi nakładami.

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania od podmiotu odpowiedzialnego powiadomienia o poinformowaniu takich odbiorców.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które udostępnili Państwo podmiotowi odpowiedzialnemu, w ustrukturyzowanym, popularnym i czytelnym dla maszyn formacie. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, o ile

(1)przetwarzanie realizowane jest na podstawie wyrażonej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO, albo na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO i

(2)przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów.

Podczas wykonywania tego prawa mają Państwo ponadto prawo do spowodowania, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane bezpośrednio od jednego podmiotu odpowiedzialnego do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Powyższe działania nie mogą naruszać wolności ani praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje w przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej i które powierzono podmiotowi odpowiedzialnemu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia RODO; dotyczy to również opartego na tych postanowieniach profilowania danych.

Podmiot odpowiedzialny zaprzestaje wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że istnieją istotne, uzasadnione przesłanki dla dalszego ich przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami albo przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z reklamą bezpośrednią, w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w celu realizacji tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania danych, o ile ma ono związek z reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej mają Państwo możliwość – bez zważania na dyrektywę 2002/58/WE – wykonywania swojego prawa sprzeciwu za pomocą procesów automatycznych, w których stosowane są specyfikacje techniczne.

Prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać udzielona podmiotowi odpowiedzialnemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych realizowanego na podstawie udzielonej zgodny do momentu jej odwołania.

Zautomatyzowany proces decyzyjny w pojedynczych przypadkach, w tym profilowanie danych

Mają Państwo prawo do odmowy podlegania opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowaniu) procesowi decyzyjnemu, który powoduje wobec Państwa jakieś skutki prawne lub w podobny sposób stawia Państwa w pozycji poszkodowanej. Nie dotyczy to przypadków, gdy decyzja

(1)jest konieczna do zawarcia lub wykonania jakiejś umowy między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,

(2)jest dozwolona na podstawie przepisów prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, i przepisy te zawierają stosowne narzędzia do ochrony Państwa praw oraz wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów albo

(3)następuje za Państwa wyraźną zgodą.

Owe procesy decyzyjne nie mogą jednakże bazować na szczególnych kategoriach danych osobowych według art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g rozporządzenia RODO i podjęto stosowne działania w celu ochrony praw oraz wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków określonych w podpunktach (1) i (3) podmiot odpowiedzialny podejmuje stosowne działania, aby chronić Państwa prawa, wolności oraz uzasadnione interesy, do których należy co najmniej prawo do spowodowania interwencji jakiejś osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia własnego stanowiska (punktu widzenia) oraz do zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym

Bez uszczerbku dla innego, administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym, zwłaszcza w państwie członkowskim, w którym znajduje się Państwa miejsce pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego wykroczenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych łamie postanowienia rozporządzenia RODO.

Organ nadzorczy, w którym złożono zażalenie, powiadamia składającego zażalenie o stanie oraz wynikach zażalenia, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka zaskarżenia według art. 78 rozporządzenia RODO.

All rights reserved Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica