POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Niezbędne informacje dla obecnych i nowych Klientów.

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Z uwagi na powyższe pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Destroy & Recycling Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu świadczy szeroko pojęte usługi polegające na niszczeniu dokumentów i nośników informacji. Podpisując z nami umowę, kontaktując się z nami drogą mail-ową czy też telefoniczną przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, których stajemy się administratorem lub podmiotem przetwarzającym – zgodnie z RODO. W związku z niniejszym jesteśmy zobowiązani przetwarzać i przechowywać je zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kto jest Administratorem/podmiotem przetwarzającym Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jaki i kwestię ich zabezpieczenia, jest Spółka Destroy & Recycling z siedzibą we Wrocławiu ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, NIP 8992872077, REGON 384936250

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W tym wypadku jest nim Spółka Destroy & Recycling z siedzibą we Wrocławiu ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, NIP 8992872077, REGON 384936250

Skontaktuj się z nami.

Jeśli którekolwiek z zamieszczonych tutaj informacji są dla Państwa niejasne, proszimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
adres email: iod@destroy.pl

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

W przeważającej mierze to Państwo samodzielnie dostarczacie nam swoje dane osobowe, czyniąc to w następujący sposób:

 • dzwoniąc lub wysyłając do nas mail
 • spisując z nami umowę na świadczenie przez naszą firmę usług niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o zawartą z Państwem umową na wykonanie usługi niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • prawidłowej realizacji łączącej nas umowy, tj. niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe
 • kontaktowania się Panią/Panem, w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe;
 • prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych ciążących na nas, a wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Dla prawidłowej realizacji powyższych celów jesteśmy zobowiązani przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak:

 • dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail) Państwa pracowników lub współpracowników – w celu prawidłowej realizacji umowy

Nadto wykonując usługi niszczenia nośników danych i dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzamy :

 • dane osobowe znajdujące się na przekazanych nam do zniszczenia dokumentach oraz nośnikach danych

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (obejmuje wskazany już powyżej cel wykonania umowy);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (obejmuje mój prawnie uzasadniony interes, np. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie Zgodnie z literą prawa, przetwarzanie w oparciu o wskazany przepis nie wymaga Pani/Pana pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Pani/Pana wniosek).
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obejmuje prowadzenie rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych).

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Poza osobami do tego upoważnionymi (czyli naszymi pracownikami), nikt nie może podejrzeć treści łączących nas umów. Nośniki danych oraz dokumenty zawierające dane osobowe przekazujemy tylko osobom upoważnionym. Jednakże ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, jesteśmy zobowiązani powierzać niektóre Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podkreślamy, że za każdym razem dbamy o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisujemy z nimi stosowne umowy powierzenia.

Ponadto informujemy, że nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec swoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO ma Pani/Pan szereg praw dotyczących swoich danych, w tym:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez nas oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną nam być potrzebne do celów, o których Panią/Pana informowaliśmy; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. Pani/Pana zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do nas jako Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będziemy przetwarzali danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co jednocześnie uniemożliwi przedstawienie Pani/Panu oferty usług naszej firmy;
 5. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub uzna Pani/Pan, że nie potrzebujemy już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywać na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywać;

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Okres przez jaki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane to:

 • dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
  • przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń,
  • w razie nie zawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Pani/Pana strony;
 • dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
 • podstawowe dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktu w ramach zawartych umów powierzenia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowujemy przez okres trwania umowy głównej o świadczenie usług
 • dane osobowe przekazane w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług na nośnikach danych oraz w dokumentach będą natychmiast niszczone
 • dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.