Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W kontekście art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), przy al. Katowickiej 66, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000012426, NIP 5213114842.
 • Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo.rospl@rhenus.com.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) RODO  jak również mogą być przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu  zakończenia współpracy lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli taka zgoda została wyrażona a także później do czasu upływu   terminu   przedawnienia ewentualnych  roszczeń wynikających z umowy oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub zlecenia. Będą to:
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • podmioty zależne od Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o., dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
  • dostawcy usług logistycznych, informatycznych, księgowych, prawnych, kurierskich i pocztowych, hostingu;
  • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy.
All rights reserved Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: Internetica