OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ DESTROY & RECYCLING SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

Zarząd spółki DESTROY & RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000815510, posiadającej REGON: 384936250, NIP: 8992872077 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 27 stycznia 2023 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) RHENUS DATA OFFICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012426, posiadającej REGON: 016638055, NIP: 5213114842 (jako Spółka Przejmująca) oraz

2) DESTROY & RECYCLING Sp. z o .o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółka Przejmowana), 

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, o treści jak w załączniku.

Mając na uwadze powyższe Zarząd DESTROY & RECYCLING Sp. z o. o. niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Kliknij, aby wyświetlić Plan Połączenia