law

Akty prawne

Nasze usługi niszczenia i recyklingu dokumentów spełniają wszystkie niezbędne wymogi prawne.

Profesjonalne niszczenie dokumentów przebiega zgodnie z:

  • Ustawa z dnia 29 sierpień 1997 r., o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 833).
  • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.)
  • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 11, poz. 95.)
  • a także według  szczegółowych przepisów wykonawczych w sprawie postępowania z dokumentacją.

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia ostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Usługi archiwizacji dokumentów świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 171 poz. 1396 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 r. nr 167 poz. 1375).

Współpraca z DESTROY & RECYCLING  jest najprostszym sposobem, aby upewnić się, że dokumenty  poufne zostały zniszczone w sposób zgodny i kontrolowany.